HCC´S POLICY FÖR INTEGRITET OCH DATASKYDD

 

VARFÖR HAR VI EN POLICY?

Med anledning av den dataskyddslag som träder i kraft i hela EU i maj 2018 har Helsingborg Cargo Center AB, (HCC) upprättat följande policy.

VAD ÄR SYFTET?

Syftet med denna policy är att informera våra ANSTÄLLDA, KUNDER och LEVERANTÖRER om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar de personuppgifter som vi behöver för att kunna utföra våra åtagande gentemot dessa aktörer samt berörda myndigheter.

Självklart behandlar vi enbart personuppgifter som är adekvata i sammanhanget mellan HCC och vår motpart.

VILKA ÄR PERSONUPPGIFTERNA?

De personuppgifter vi hanterar på HCC avseende ANSTÄLLDA är för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-mailadress, kontaktperson vid olycka samt telefon till hen, kontouppgift för löneutbetalning, önskemål om semesterdatum, uppgifter om yrkeskompetens samt för chaufförer även kör och vilotider.

De personuppgifter vi hanterar på HCC avseende KUNDER är företagsnamn, organisationsnummer, för- och efternamn på kontaktperson, adressuppgift, telefonnummer, e-mailadress.

De personuppgifter vi hanterar på HCC avseende LEVERANTÖRER är företagsnamn, organisationsnummer, för-och efternamn på kontaktperson, adressuppgift, telefonnummer, e-mailadress, bankuppgifter för betalning av fakturor. För externa chaufförer som hämtar gods hos HCC begär vi även kopia på ID handling.

VARFÖR BEHÖVER VI DELA PERSONUPPGIFTER?

För att kunna utföra uppdrag enligt avtal med våra kunder, uppfylla kraven som god arbetsgivare samt för att kunna efterleva lagar och regler gentemot myndigheter kan vi komma att dela personuppgifter till tredje part.

HUR TÄNKER VI ANGÅENDE SÄKERHET OCH INTEGRITET ?

På HCC har vi implementerat lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda våra ANSTÄLLDAS, KUNDERS och LEVERANTÖRERS personuppgifter mot obehörig åtkomst, vidarespridning, oavsiktlig förlust, otillåten ändring och förstörelse. Vi använder inga personuppgifter för reklammeddelanden eller profilering, vår hemsida hanterar i dagsläget inte cookies.

HUR TAR MAN DEL AV SINA UPPGIFTER HOS HCC?

Den som önskar ta del av sina personuppgifter hos HCC är välkommen att kontakta oss skriftligen, för att förhindra att någon annan får tillgång till dessa, ska detta ske med en egenhändigt undertecknad begäran. Den som så önskar har även möjlighet att begära att information tas bort eller rättas. Begäran skickas till Helsingborg Cargo Center AB, Landskronavägen 7c, 25232 HELSINGBORG.

HUR GODKÄNNER MAN  HCC’S DATASKYDDSPOLICY?

Genom att ingå avtal och utnyttja våra tjänster, använda våra webtjänster, ingå ett anställningsavtal med HCC eller utföra uppdrag för vår räkning godkänner man att HCC använder de personuppgifter som behandlats i denna policy samt i gällande lagar. Informationen finns hos HCC så länge som vi behöver den för aktuellt uppdrag, avtal eller så länge som är lagstadgat.

KvalitetspolicyHelsingborg Cargo Center AB eftersträvar att kännetecknas av god kvalitet, lyhördhet och att sätta kunden i centrum. Med vår breda kompetens utför vi terminalhantering, lagring, transport och spedition samt därmed förenlig verksamhet. Vår målsättning är att varje enskilt projekt, stort som litet skall tillgodose våra kunders behov. Våra kunder ska kunna lita på att varje gods levereras i rätt tid, samt att arbetet vi utför uppnår kundkrav och kvalitet.


Allt arbete och material i alla våra uppdrag vi erhållit skall utföras så att minst den nivå och omfattning av åtagande som fastlagts i avtal, överenskommelser samt lagar och förordningar följs.

Detta uppfylls genom att:

Ständigt driva ett förbättrings- och målmedvetet kvalitetsarbete enligt ISO 9001,

Utföra kontinuerliga egenkontroller av arbetet som dokumenteras i form av protokoll och signeras av behörig och utbildad personal,

Leverera samma kvalité till alla kunder oavsett storlek och omsättning

Investerar återkommande i modern och kvalitativ utrsuning, både i terminal- och åkeriverksamhet

Säkerhetsställa att vår personal har den erfarenhet/tillstånd och kompetens som erfordras,

Samarbeta med underleverantörer vars arbete håller samma höga kvalitet som vårt eget,

Riskbedöma våra processer för att identifiera tänkbara kvalitetsbrister och vidtar åtgärder för att förebygga dem,

Analysera och hanterar eventuella kvalitetsbrister som uppkommer för att förebygga att de ska uppstå igen.